مقدمه دوم

مقدمه دوم

رابطه قران با زبان ریاضی

در عظمت قران کریم همین بس که خدای متعال در مورد قران کریم فرموده است.

= وانه فی ام  الکتاب لدینا لعلی حکیم .

(همانا این قران در اصل وریشه خود در پیشگاه خدا بسیار بلند مرتبه وحکیم است.)

قران ظهور وبروز ونزول رحمت وحکمت وعلم خدای متعال است.وآئینه تمام نما و

مظهر صفات کامله الهی است .کلام الله و لسان الله وعلم الله وحکمت الله...است

=القران مع علی وعلی مع القران ..رسول الله ص

= انا القران .و انا القران الناطق . وانا لسان الله .عین الله .وجه الله ید الله =علی  ع

صدها روایت متقن داریم که ائمه علیهم السلام  عینا همگی قران ناطق هستند.

پیامبراکرم فرمود هر حرفی از حروف قران کریم هفتاد هزار معنی دارد .(عدد تکثیر )

ائمه ع همگی به همه زبانها محیط هستند حتی بزبان جماد ونبات وحیوان و...

ائمه قران ناطق  هستند . وهمه هفتاد هزار معانی قران را به تمام زبانها مسلط اند

=علم خدا نامحدود است .قران نامحدود است .پس به تمام زبانها ودر تمام زمانها

بیان کننده همه چیز در همه ابعاد میباشد . وان من شیئ الا یسبح بحمده .

همه اشیاءزبان دارند اگرچه ما نتوانیم بفهمیم.ولی ائمه علیهم السلام میفهمند

توجه..وزبان ریاضی هم یک زبان است .یک زبان بسیار گسترده وکار بردی ...!!

زبان ریاضی در تمام علوم وفنون وفرهنگها حضور ونقش تعیین کننده دارد .

میتوان گفت با فطرت رابطه مستقیم دارد.پس قران کریم با زبان ریاضی هم

یقینا رابطه مستحکم دارد .چون قران علم الله است.ونامحدود میباشد.

وقران کریم فصل الخطاب . وائمه علیهم السلام نیز فصل الخطاب هستند.

پس زبان ریاضی هم میتواند کاشف از بعض رموز قرانی باشد .بدون شک.

/ 0 نظر / 34 بازدید