القران والحجه البالغه

فلله الحجه البالغه =الانعام ١۴٩

سوال. مصداق کامل این عبارت قرانی چیست ؟

جواب. الحجه البالغه = ٩٠ =

=   ا    ل    ح    ج    ه     ا     ل    ب    ا     ل      غ     ه = ٩٠

= ١ + ١٢ + ٨ + ٣ + ۵ + ١ + ١٢ + ٢ + ١ + ١٢ + ٢٨ + ۵ = ٩٠ 

= ( المهدی = ٩٠ )---( انه محمد  مهدی   = ٩٠ )

= الحجه البالغه   مساوی است با   المهدی  عج

= فلله  الحجه  البالغه    =   فلله     المهدی  عج

-------------------------کبیر-----------------------

فلله الحجه البالغه = مساوی است با عدد =١٢۶٢

=    الحجه   هو   الخاتم    الامین           =١٢۶٢

=     و  هو     خیر   الابرار   -------------    =١٢۶٢

=      الخیر المر سلین      --------------  - =١٢۶٢

با چشم خود ببینید و خداوند بزرگ را شکر کنید .

که قلب مارا با نور ولابت اهل البیت علیهم السلام

نورانی فرمود.هذا من فضل ربی .  ولله الحمد  .

برای اولین بار در تاریخ رمز گشائی گردید علی بابائی

 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید