القران واهل البیت فی امام مبین

سوره  یس =  وکل شیئاحصیناه فی امام مبین

سوال.مصداق این آیه شریفه کیست.؟

جواب .قران کریم چون تبیان لکل شیئ است جواب میدهد.

=   وکل شیئ احصیناه فی امام مبین . ( کبیر )

=  ۵۶+٣١١+١۶۵+٩٠+٨٢+١٠٢=٨٠۶ -----------> ٨٠۶

=  ( انه  علی ابن ابیطالب امیر الموءمنین  و ائمه ) ٨٠۶

= ۵۶ +١١٠+  ١٠٨+ ۴٧٩ + ۵٣= ٨٠۶ ----------> ٨٠۶

-------------------------------------------------------

= وکل شیئ احصیناه فی امام مبین .   ( صغیر )

= ٢٩+ ٣٢ +  ۵٧ + ٢٧+ ٢٨ + ٣٩ = ٢١٢ -----------> ٢١٢

= انه الامام ابو الحسن علی ابن ابیطالب = ----------> ٢١٢

=٢٠ + ۴١ + ۵٩ +  ٣٨ + ۵۴ = ٢١٢ ----------------> ٢١٢

= --------------------------------------------------------

سوال . مصداق این عبارت ( فی امام مبین )کیست.؟

=    ف    ی   ا   م   ا   م     م   ب   ی   ن  = ٢٧۴

=   ٨٠ +١٠+١+۴٠+١+۴٠+۴٠+٢+١٠+ ۵٠  =  ٢٧۴     

=   ا   ن   ه   ع   ل   ی   ا  ب   ن  ا  ب  ی  ط  ا   ل  ب = ٢٧۴

=  ١+۵٠+۵+٧٠+٣٠+١٠+١+٢+۵٠+١+٢+١٠+٩+١+٣٠+٢=٢٧۴

=     انه   علی  ابن  ابیطالب      =  ٢٧۴    =               = ٢٧۴       

-=    انا       علی     ولی     الله  = ٢٧۴  

=    ۵٢   + ١١٠  +  ۴۶  +  ۶۶  = ٢٧۴

قال علی علیه السلام ..  ( انا امام مبین )

هذا من فضل ربی الحمد لله ربالعالمین. علی بابائی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید