میتوانیدباورنکنید...ولی حقیقت دارد.

                                 اثبات مطلب

اینکه ائمه علیهم السلامفرموده اند   همه سور و  آیات  قران کریم

 در سوره حمد . وتمام سوره حمد . دربسم الله...وتمام بسم الله ..

درحرف  ( با )   وحرف  ( با )  درنقطه زیر  ( با )    ادغام شده است .

 وحضرت علی علیه السلام فرمودند ( من نقطه تحت ( با )  هستم. ..

این روایت راهمه فرق ومذاهب اسلامی نقل کرده اند. اما یک معادله علمی

ویا یک فرمول قابل اثبات عملی ارائه نداده اند...اینک به این روایات نگاه کنید.

  1   قال علی ع (انا نقطه تحت  باء  بسم الله الرحمن الرحیم )

  2  قال ( انا النقطه انا الخط -- انا الخط  انا النقطه -- انا النقطه والخط )

 اینک یک معادله علمی وقابل حل باکمک علم حروف واعداد تقدیم میگردد .

 1  انا النقطه = ( انا بسم الله الرحمن الرحیم ) = کهیعص . وووو

 2  نقطه = ( . ) = ( انا ولی الله ) = ( انا الامام ) .

-----------------------------------------------------------

   =. ا  ا .  . ا 

  = .1 1 . . 1

 = . / / . . / 

   =  ( خط مورس = صفر ویک  = اعداد ریاضی = ر م ل  )

   لطفا هراشکالی به نظرشما میرسد مطرح بفرمائید.

   و اگرقبلا این مطالب را درجائی دیده اید اعلام نمائید . 

   درغیراین صورت هرچه میخواهید تعجب بفرمائید. باسلام واحترام .

 

/ 0 نظر / 37 بازدید