اعجاز آیه صلوات .چگونه صلوات بفرستیم . این یک معجزه قطعی است.

                              (  الصلوات  )
ما مسلمانان به امراللهی موظف هستیم هرگاه نام مقدس خاتم الانبیاء

محمد المصطفی (ص) را میگوئیم یا میشنویم ( صلوات )  بفرستیم.اما چگونه؟

با روش شیعه؟ یا با روش اهل سنت؟  روایات  شیعه.وسنی تقابل دارند .

 ایا راه دیگری برای اثبات صلوات صحیح وجوددارد؟ بلی حتما

 با کمک اعداد ریاضی وحروف قران ممکن است .

دستور قران کریم برای فرستادن صلوات برسید المرسلین(ص) اینست

  (یا ایها الذین ءامنوا.)  =>

                         >= (  صلوا علیه  و سلموا  تسلیما  ) =

            ص  ل  و  ا  ع   ل   ی   ه   و س  ل   م   و  ا   ت  س  ل  ی م  ا

            18/12/6/1/16/12/10/5/6/15/12/13/6/1/22/15/12/10/13/ 1= 206

            جمع این اعداد که  مطابق حروف خود  میباشند برا بر است با عدد  206

             ا  ل ل ه  م    ص ل  ع ل ی   م  ح  م د   و  ء ا ل    م ح م د   206            

           > اللهم  صل  علی  محمد  و ءال محمد   =    >     >     = ٢٠۶              

         پس انچه که مطابق حروف قرانی است این عبارات است 

          ( اللهم    صل   علی محمد  و ء ال  محمد  ) 206

          (  اللهم    صل    علی  علی    ولی   الله   ) 206

          ( اللهم   و صل   علی    علی   و   فاطمه  ) 206

  ----------------------------------------------------------------

                   (  توجه کنید به اعجاز قران  )

          (  صلوا    علیه     و      سلموا     تسلیما   )  206

          (  الصلوات   علی    محمد   و ءال   محمد   ) ٢٠۶

 ---------------(این یک معجزه قطعی است)----------------------

        انصافا بکر است این مطالب  با دقت تمام نگاه کنید ...  

         فبهت  الذی  کفر           

/ 0 نظر / 50 بازدید