القران وصالح الموءمنین

سوره التحریم  4

فان الله هو مولیه وجبریل  ...وصالح الموءمنین ..

سوال؟  وصالح الموءمنین اشاره به چه کسانی دارد.؟

 

جواب= و   ص  ا  ل  ح  ا  ل  م   و   ء  م  ن  ی   ن = 363

=6+90+1+30+8+1+30+40+6+1+40+50+10+50+=363

( ١ )

ی  ع   ن   ی     ع   ل   ی      و   ل   ی      ا  ل  ل  ا  ه =٣۶٣

١٠+٧٠+۵٠+١٠ +٧٠+٣٠+١٠+۶+٣٠+١٠+١+٣٠+٣٠+١+۵ =٣۶٣

 

 = ع  ل ی    ب  ن  ا  ب  ی    ط  ا  ل  ب   و  ف  ا  ط  م  ه =363

70+30+10+2+50+1+2+10+9+1+30+2+6+80+1+9+40+5=363

 

( ١ ) یعنی   علی   ولی  الله = ٣۶٣ =٠ ١۴+١١٠+١١٣ =٣۶٣

( ٢ )یعنی محمدا وءال محمد = ٣۶٣ =١۴٠+٩٢+٣٨+٩٢=٣۶٣ 

( ٣ ) و فاطمه سیده النساء = ٣۶٣ = ١۴١+ ٧٩ + ١۴٣ =٣۶٣

( ۴ ) علی بن ابی طالب و فاطمه  = 217  +   141    =363

( ۵ ) هی فاطمه وابیها وبعلها وبنیها= 150+ 25 + 114 +74   =363

( ۶ ) امام   حسن    ابن   علی        =   82+ 118 + 53+110   =363

( ٧ )حسین  بن   علی   وبنیه          =   128+52 + 110 +73   =363 

( ٨ )علی بن حسین    وبنیه           =  ١١٠ +  ۵٢ +  ١٢٨  + ٧٣    = ٣۶٣

توضیح . این اسامی مقدسه (وبقیه اسامی ائمه علیهم السلام ) 

حجج الهی ومصداق اتم صالح الموءمنین هستند. 

  با چشم خود ببینید .ولذت ببرید .وشکر خدا نمائید .

اگر این معجزه نیست پس چیست ؟؟ هذا من فضل ربی.

برای اولین بار در تاریخ بیان گردید .علی بابائی

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید