القران واعجازالصلوات

                                (  الصلوات  )
ما مسلمانان به امراللهی موظف هستیم هرگاه نام مقدس خاتم الانبیاء

محمد المصطفی (ص) را میگوئیم یا میشنویم ( صلوات )  بفرستیم.

اما چگونه؟با روش شیعه؟ یا با روش اهل سنت؟  و روایات  شیعه.

وسنی تقابل دارند . ایا راه دیگری برای اثبات صلوات صحیح وجود

دارد؟ بلی احتمالا با کمک اعداد ریاضی حروف قران ممکن است .

دستور قران کریم برای فرستادن صلوات برسید المرسلین(ص) اینست

  (یا ایها الذین ءامنوا.)  =>

                         >= (  صلوا علیه  و سلموا  تسلیما  ) =

            ص  ل  و  ا  ع   ل   ی   ه   و س  ل   م   و  ا   ت  س  ل  ی م  ا

            18/12/6/1/16/12/10/5/6/15/12/13/6/1/22/15/12/10/13/ 1= 206

             جمع این اعداد که  مطابق حروف خود  میباشند برا بر است  با  عدد  206

              ا  ل  ل    ه  م   ص  ل  ع    ل  ی   م  ح  م   د  و ء  ا  ل م ح م د 206            

            >         اللهم  صل  علی  محمد  و ءال محمد   =    >       >     = ٢٠۶              

            پس انچه که مطابق حروف قرانی است مطابق با این عبارت است 

          ( اللهم    صل   علی محمد  و ء ال  محمد  ) 206

          (  اللهم    صل    علی  علی    ولی   الله   ) 206

          ( اللهم   و صل   علی    علی   و   فاطمه  ) 206

                   (  توجه کنید به اعجاز قران  )

          (  صلوا    علیه     و      سلموا     تسلیما   ) 206

          (  الصلوات   علی    محمد   و ءال   محمد   ) ٢٠۶

 

        انصافا بکر است این مطالب  اما کو طالب ؟  

         فبهت  الذی  کفر 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید