مقدمه اول

مقدمه اول

یکی از زیرشاخه های علوم قرانی بعنوان معجزات ریاضی و عددی در قران

کریم میباشد .اگرچه این مبحث کم وبیش مورد توجه گذشتگان نیز بوده است

وگه گاه اشاراتی به برخی ایات وکلمات قرانی وروائی بصورت پراکنده داشته است

لکن در زمان ما بیشتر وتخصصیتر بان پرداخته اند .اما این نگرش جدید .ومعاصر

به اعجاز عددی قران کریم اگر چه نکات لطیف و ومطالب ظریف وقابل توجهی نیز

در پی داشته و علاقمندان زیادی را بخود جلب نموده است .بیشتر حول محور

شمارش کلمات .وحروف وکشف مضارب مشترک وتسری آن به کلیت قران کریم

پرداخته واز این طریق کوشیده است تا آسمانی بودن قران کریم را اثبات نماید.

ومبتکر این روش شخصی مصری الاصل بنام راشد خلیفه میباشد که باکمک

کامپیوتر به شمارش حروف وکلمات قران اقدام نمود ونتایج قابل توجهی را نیز

کشف و ارائه کرد. وافراد زیادی بعدا از ایشان الگو گرفته وتقریبا همگی همین

یک روش را تقلید کرده وسایتهای متعددی را بنام اعجاز ریاضی و عددی قران

معرفی نموده اند .این روش صرفا شمارش کلمه وحرف ومعرفی مضرب مشترک

وتعمیم آن مضارب به محیط قران کریم میباشد .واینهم یک کار قابل توجه است.

/ 0 نظر / 34 بازدید