القران واهل البیت و اثنی عشر نقیبا

المائده ١٢

وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا

یک سوال از وهابیها.!!؟

مصادیق این عبارت نورانی .دراسلام  چه کسانی هستند .؟

جواب دقیق از زبان ریاضی در قران کریم .که تبیان لکل شیئ میباشد.

 = اثنی عشر نقیبا =>

=   ا      ث    ن     ی    ع    ش    ر    ن    ق    ی   ب  ا = ١٢٩۴ 

=   ١+۵٠٠ +۵٠ + ١٠+٧٠+٣٠٠+٢٠٠+۵٠+١٠٠+١٠+٢+١ = ١٢۴٩

=-------------------------------جواب اول--------------------------------

= یعنی علی ابن ابیطالب امیر الموءمنین و اوصیائه المعصومین = ١٢٩۴ 

=    ٢۵٠   +      ١٠٨     +       ۴٧٩       +      ۴۵٧        = ١٢٩۴       

=----------------------------جواب دوم---------------------------------- 

یعنی ابناء امیر الموءمنین علی ابن ابیطالب والصالح بعد الصالح = ١٢٩۴

=   ١٩۵  +      ۴٧  ٩       +       ٢١٨       +     ۴٠٢       = ١٢٩۴ 

=----------------------------جواب سوم---------------------------------

انه هو علی امیرالموءمنین وابنائه الصالح بعد الصالح والحجه بعد الحجه=١٢٩۴

=    ١٧٧   +      ۴٧٩    +  ۶۶  +       ٣٩۶       +        ١٧۶      =١٢٩۴

=-------------------------------------------------------------------------

 با چشم خود معجزه حضور اهل البیت علیهم السلام را در قران ببینید .

وکمی فکر کنید و شکر خدای را فراموش ننمائید . فبهت الذی کفر .

هذا من فضل ربی والحمد لله رب العالمین .

برای اولین بار درتاریخ کشف رمز گردید وهیچ سابقه ندارد .علی بابائی

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید