نام امام علی درقران هست.

امام صادق علیه السلام فرمودند عبارت قرانی (لعلی حکیم )صراحتا جدم

(علی ابن ابیطالب ) علیه السلام را معرفی مینماید.

        لعلی     حکیم           = ر ی ح

        علی ابن ابیطالب       = ر ی ح

         ---------------------------------------------   

               اسم مبارک امام علی درقران کریم آمده است.

 وهابیها میگویند اولین کسی که برسول الله ایمان آورده است ابوبکر میباشد.

ولی هم رسول الله ص وهم علی ع وهم ابن عباس وهم بقیه روات موثق وهم 

تاریخ بروشنی همه میگویند علی ع اولین مومن واولین مسلم میباشد .اما

وهابیها نمیخواهند حقایق را قبول کنند. واینک علم حروف وعلم اعداد جواب میدهند

1

      سوال .       من هو         اول   من   آمن   = 218     = لعلی حکیم  =  218

      جواب  .        اسم          علی بن ابیطالب = 218     = لعلی حکیم  =  218                   

2                      ولادته        الکعبه   میلاده   = 218      = لعلی حکیم =  218 

                      شهادته        مسجد   کوفه   = 218      = لعلی حکیم =  218 

  وانه لدینا                               لعلی حکیم  = 218      = لعلی حکیم =  218

  3   =    لعلی حکیم = مساوی هست با =  امیر المومنین علی بن ابیطالب.

                   218                                                        218

  اگر باور نمیکنید خودتان تحقیق وبررسی نمائید . این اعجاز علم حروف است.

 

ای وهابیهای لجوج وبیسواد که اهل جهاد النکاح هستید .

  اگر فقط یکنفر درمیان علماء شما پیدا شد که بفهمد بنده چه میگویم .

یعنی حتی توان خواندن این نوشته هارا داشت .

دراینصورت شما میتوانستید شرمنده نباشید .     

این مطالب بکر وبیسابقه میباشند .والسلام

/ 0 نظر / 40 بازدید