القران والصادقین

کونوا مع الصادقین     =  ک و ن و ا م ع ا ل ص ا د ق ی ن = ۴٧٩

ای وصی رسول الله   =  ا ی   و ص ی   ر س و ل ا ل ل ه  = ۴٧٩

امیر  الموء منین       =   ا م ی ر  ا ل م  و  ء م ن ی ن     = ۴٧٩

=(توجه  نمائید )

(  کو نوا مع  علی  و مع  ابنائه  ) این عبارت دقیقا مساوی ۴٧٩ )

(محمد و ءال محمد و ءال علی بن ابی طالب) دقیقا مساوی۴٧٩)

واین نمونه عینی آن است که کلمات معصومین علیهم السلام

بر مصادیق خود محیط هستند..

انصافا بکر است این مطالب  اما کو طالب.؟

/ 0 نظر / 4 بازدید