فاطمه الفدک المهدی معجزه یعنی چه

            فاطمیون بخوانند ومنتشر نمایند.

        عدد کبیر  - الفدک =  135 - و - =  فاطمه  =   135

        عدد صغیر- الفدک =   45 -  و - =  فاطمه  =   45

        1 - الفدک = م ه )                       ( فاطمه = م ه

       2 - الفدک = ص م ه )                  ( فاطمه = ص م ه )

       3 - الفدک = فاطمه ) در هر دو شکل  کوچک و بزرگ .!!

         -----------------------العجب----------------------- 

        جمع دو عدد فوق =  180 - و - =  امام زمان=  180 = ( ص + ص )

       و  نیز عدد  180 = با کمال تعجب مساوی هست با    = ( ص + ص )

       و ( ص+ص )  چهار مرتبه فریاد میزند . دقت کنید  چهار مرتبه.!!!

                  المهدی   المهدی   المهدی   المهدی  ( عج ) العجب!!

        وچهار مرتبه دیگر فریاد میزند

                 فاطمه     فاطمه      فاطمه      فاطمه   ( س )

       اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد ( ص ) 

       وآخرتابع له علی ذالک   اللهم العنهم جمیعا

       برای اولین بار درتاریخ این مطالب بیان میشود .  

       بکر وگرانبها است . قدر بدانید.  والسلام.    

 

 

شجره طیبه  کلمه طیبه شجره مبارکه

/ 0 نظر / 54 بازدید