القران واهل البیت ظاهر و باطن کلمات

اهل البیت علیهم السلام فرموده اند .قران کریم ظاهری دارد وباطنی .

وباطن او نیز باطنی دارد .باطن در باطن ادامه دارد ...وهرباطنی معنائی دارد.

= اینک به ظاهر  و  باطن  برخی از کلمات قران کریم ومعانی احتمالی آنها.

توجه بفرمائید.

١     =  قرءان    = ٣۵٢   ------->  محمد المصطفی        = ٣۵٢

٢     =  اسلام  = ١٣٢  -------> هو محمد رسول الله       = ١٣٢

٣     =  ایمان   = ١٠٢  -------> هو علی بن ابی طالب     = ١٠٢

۴     =  محمد  = ٩٢  --------> علی ابن ابیطالب             = ٩٢

۵    = علی ابن ابیطالب =٩٢> فاطمه الزهراء                 = ٩٢

۶    =  حسن ابن علی  =٩٢ = حسین فاطمه              =  ٩٢

٧    = الکتاب  = ۴۵۴  -------> قرءان مبین                   = ۴۵۴

٨    = قرءان مبین=  ۴۵۴-----> محمد رسول الله           = ۴۵۴

٩     = امیر الموءمنین۴٧٩ ---> هو وصی رسول الله        = ۴٧٩

١٠    = اهل البیت = ۴٧٩ ----> امیر الموءمنین              = ۴٧٩

 این چند مورد بعنوان نمونه ارائه گردید .وباین صورت کلمات بسیاری را میتوان

ارائه نمود . علی باباب ئی

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید