اهل البیت فی القران 1

 سوال.     فی جنات النعیم  .  من هم؟

فی جنات النعیم = >

 ف    ی   ج    ن    ا     ت    ا    ل    ن     ع    ی     م  = ٧۴۵

٨٠ -١٠ -٣  -۵٠  -١  -۴٠٠ -١-٣٠ -۵٠ - ٧٠ - ١٠ - ۴٠  = ٧۴۵

 

هومحمد     وعلی   وفاطمه   والحسن   والحسین    وابناه = ٧۴۵

   ١٠٣  +    ١١۶  +   141    +   155    +       165  +   65  = ٧۴۵ 

   (اهل بیت رسول ا) =بیت رسول  اهلا = لابد بیت رسول  = 745

  هذا هو جواب صحیح ( جفرا )

 این همان جواب صحیح است.

  ( فی جنات العیم  ) اهل البیت هستند .!! نه هر کسی...

این اسامی شریفه مصادیق تامه هستند .براساس روایات شیعه

واعتقادات بزرگان اهل معرفه .واگر هر اسم دیگری قبل از آنها گفته شود

خلاف الحقیقه وغیر مقبوله خواهد بود .!

 تانگوینداسم دیگری هم ممکن است. میگوئیم

کار نیکان را قیاس ازخود مگیر     گرچه باشد در نوشتن شیر شیر .!!

 آن یکی شیر است اندر بادیه     وان یکی شیر است اندر بادیه.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید