قل هو الله احد = علی ولی الله

یاعلی ذاتت ثبوت قل هو الله احد       نام تو  نقش نگین  امر الله الصمد

لم یلد ازمادرگیتی ولم یولد چه تو       لم یکن بعد النبی مثلت له کفوا احد    

برای اولین بار این مطلب عملا اثبات میشود   

 ( قل هو الله احد )  = ( الف + کاف +با + را ) = ( علی ولی الله ) (کبیرا)

 ( قل هو الله احد )  = ( علی ابن ابیطالب امیر الموءمنین ) و. ) (صغیرا)

 وبسیاری نکات شگرف دیگر ..... باکه توان گفت....؟

بسم الله الرحمن الرحیم    

 (  قل  هو  الله  احد  )

توجه.        ( ق ل          ه  و       ا ل ل ه        ا ح  د    = ٢٢٠ )

=             (  ١٣٠           ١١           ۶۶               ١٣     = ٢٢٠ )

 توجه .      (  علی ابن ابی طالب     امیر الموءمنین )    = ٢٢٠ )

 =                          ٩٢            +            ١٢٨             = ٢٢٠ ) 

 =( ع ل ی  ا ب ن  ا ب ی   ط ا ل ب  ا م ی ر  ا ل م و ء م ن ی ن = ٢٢٠ )

 =(  ٣٨              ٣٠                 ٢۴           ۴۴                ٨۴        = ٢٢٠ )

                                          ------توجه--------

=( قل هو الله احد = (٢٢٠ ) = ( علی ابن ابی طالب امیر الموءمنین = (٢٢٠ )

در قران کریم تمام ایات الفضائل مصادیق خود را بیا ن میکنند .

فقط کمی عشق ودقت در سایه عنایت مولی کافیست.

هذا من فضل ربی .الحمد لله .

برای اولین بار درتاریخ بیان شد .با زبان ریاضی.

هرکس میتواند منتشر نماید.

/ 0 نظر / 90 بازدید