القران واهل البیت معجزه آیه تطهیر در شان اهل البیت

آیه تطهیر= درقران کریم چه کسانی را معرفی میکند.؟

انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا= ۴۶٨  

 ٢٩ + ٧۴  +  ۵۴  +   ۵۴   +  ۵١  +  ۶۵   +   ٧۴  +  ۶٧ = ۴۶٨ 

--(جواب دقیق)

انهم فی القرءان محمد  و علی  و فاطمه و الحسن والحسین و ابناء الحسین=۴۶٨ 

 ٣٣   +    ٩۵     +    ٣٨    +   ۴۴   +   ۵١    +   ۵۶    +   ۶۶   +     ٨۵    =۴۶٨

------------

با چشم خود ببینید که قران کریم دقیقا چه کسانی را  مصداق   آیه تطهیر  .

معرفی میکند وآنان را معصوم ومطهر اعلام مینماید .واین اسامی شریفه دقیقا

با متن آیات وروایات متقن شیعه مطابقت دارند...واین یک کشف جدید است ..

برای اولین بار در تاریخ .هذا من فضل ربی و الحمد لله اولا وآخرا. علی بابائی

= لطفا نظر بدهید.

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید