اصول الصلوات فی القران

چگونه صلوات صحیح بفرستیم که با قران مطابقت داشته باشد.؟
قران کریم تبیان لکل شیئ میباشد .خودش بیان میکند .با دقت نکاه کنید.
                                                                      
 الصلوات =     ا     ل     ص     ل      و     ا     ت =    ...... 

                  1   30     90    30    6    1   400 =جمع(۵۵٨)

                            

     اللهم     صل     علی    محمد    و    ءال    محمد = (558)

     106      120    110         92     6     32     92    (558)

    اللهم      صل       علی       علی     ولی       الله = (558)

     106      120       110        110       46         66 (558)

   اللهم      صل       علی        سیده        النساء    = (558)

     106     120       110           79             143     (558)

  اللهم      صل       علی         ابی  الحسنین         = (558)

  106       120        110                 222               (558)

  اللهم      صل       علی         حجه ابن الحسن     =  (558)

   106      120       110                    222             (558)

 اللهم       صل      علی        ابا صلح المهدی        =  (558)

   106       120      110                 222                (558)

 اللهم      صل      علی                زهری              =  (558)  

   106     120      110                   222                (558)

این لوح بی نظیربرای اولین باردرتاریخ 1431سوم شوال تنظیم شد.

برای اولین بار در تاریخ  این رموز کشف شد وبیان گردید .هذا من فضل ربی .

بکر است همه این مطالب . کو عاشق . کوطالب .

/ 0 نظر / 5 بازدید