احادیث روزانه

src='http://www.hadithlib.com/hadithlibjs/daily/a6150e/Tahoma/10/normal/ffcfcd/1f95a6/Tahoma/11/normal/c9f8ff/864d2b/Traditional Arabic/

سلام برادر. حرف         (    با   =    جیم    )

 حرف جیم              (   جیم    =    احمد     )   + نبی

- احمد ا ح م د         (   ا ح م د  =  رسول   )

- ا ح م د   =   حبیب الله   .   و   .   حبیب الله    =    رسول 

و ..... السلام  تا بعد

18/bold/ffc39f/20483E/Tahoma/12/normal/6bfdd9/CD8F6A/Tahoma/10/normal/fbe8dc/BFAD7B/double/3/fefce7/400/1/1/1/1/1/1/1/1/'>

/ 0 نظر / 31 بازدید