121یعنی چه ؟ کلمه طیبه . نور وکتاب مبین.

          این مطالب برای اولین بار در تاریخ بیان میشوند . وهیچ سابقه ندارند .

            نکته مهم این است که دراویش بیسواد وپر مدعا بعد از این

                          باید  شرمنده دائمی باشند. وادعا نکنند..!

     یک سوال    =     عدد  1 2 1  یعنی چه  ؟     = ا ل میم  = س س ا

     جواب         =       ک ل م ه  ط ی ب ه  !!     = ا ل میم  = س س ا

 

1      کلمه    طیبه    =        ( ک  ل  م  ه   ط  ی  ب  ه )   = ا ل میم  = س س ا

                                           

2   قولوا لا اله الا الله =           ( ق و ل و ا ل ا ا ل ا ه ا ل ا ا ل ل ا ه )   =   س س ا

 

3   اشهد ان لا اله الا الله        (              //                      //      )   =   س س ا

 

4   محمد  رسول  الله =        (                -                       -      )   =   س س ا

 

5   کما علی ولی الله =        (               //                      //     )   =    س س ا

 

6  حسبی الله لا اله الا هو = (              //                      //      )   =    س س ا

 

7   علی  ابو ا لحسنین =    (               //                     //      )    =    س س ا

 

8  ای الحسن .الحسین =    (                                               )   =    س س ا

 

9  وعلی ابن الحسین   =    (                                               )    =   س س ا

 

10الی حجت بن الحسن =   (               //                    //       )    =   س س ا

 

11 محمد بقیت الله       =    (                                               )    =   س س ا

 

12  امام ابو صالح المهدی=  (              //                     //       )    =   س س ا

 

13  نور  وکتاب مبین     =  (     بسم   الله   الرحمن   الرحیم    )    =   س س ا

 

14  ...                         =   (                یا علی                     )    =   س س ا

 

..     وبسیاری موارد دیگر از آیات وروایات وعبارات مرتبطه که فعلا بماند. والسلام.

/ 0 نظر / 126 بازدید