الشجره الملعونه فی القران

 = الشجره الملعونه  = در قران کریم به چه کسانی اشاره میکند.؟

جواب = قران کریم با زبان ریاضی به این سوال جواب داده است..

= ا   ل   ش  ج   ر  ه   ا   ل   م    ل   ع   و    ن  ه  =الشجره الملعونه

=١+١٢+٢١+٣+٢٠+۵+١+١٢+١٣+١٢+١۶+۶+١۴+۵ = (١۴١)

----------------------------------------------------------------------

ه   ی   ا   ذ    ن   ا   ب  آ   ل   ا   ب   ی   س    ف   ی   ا   ن  = (١۴١)

۵+١٠+١+٢۵+١۴+١+ ٢+١+١٢+١+٢+ ١٠+ ١۵+ ١٧+١٠+١+١۴ = (١۴١)

---------------------هی  اذناب  آل  ابی سفیان-------------------------

                  (  ١۵+ ۴٣ + ١٣ + ١٣+ ۵٧ =١۴١ )

این یک جواب ریاضی به سوال فوق میباشد که دقیقا با روایات شیعه و

سیر مستند تاریخی منطبق میباشد.ودر کتب شیعه وسنی مکتوب است.

=بکر  بکر است  این مطالب  .این الطالب.؟ علی بابائی

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید