القران واهل البیت .واولی الامر منکم

لطفا توجه بفرمائید.. وبعد نتیجه  عجیب این مطلب را ببینید.

ابو بصیر می‌گوید:‌از امام صادق«علیه‌السلام»

 دربارة آیة (أطِیعُوا اللهَ وَ أطِیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأمرِ مِنّْکُمّ  پرسیدم فرمود:

 (أُولِی الْأمر منکم   ( علی بن ابی‌طالب و حسن و حسین«علیه‌السلام» است.

 گفتم: مردم می‌گویند: چرا نام علی و اهل بیت ایشان در قران کریم نیامده است؟

اینک نتیجه جواب را ببینید.

=  و    ا    و    ل    ی         ا    ل    ا    م     ر        م     ن    ک     م  = ۴٧۵

= ۶ +١ + ۶ +٣٠ +١٠   +   ١ +٣٠ +١+۴٠+٢٠٠  + ۴٠ +۵٠+ ٢٠ + ۴٠ = ۴٧۵ 

=    علی بن ابیطالب          +        وحسن         +        وحسین         = ۴٧۵ 

=            ٢١٧                +          ١٢۴           +           ١٣۴           = ۴٧۵

------------------------------------------------------------------------------------

 = اولی الامر منکم = دقیقا  کیست  ؟

=  ا   و    ل   ی   ا    ل  ا   م     ر    م    ن    ک   م = ۴۶٨

= ١+۶+٣٠+١٠+١+٣٠+١+۴٠+٢٠٠+۴٠+۵٠+٢٠+۴٠ = ۴۶٨

 جواب دقیق =  --------------->  وصی    رسول    الله   = ۴۶٨

این معجزه کلام صادق آل محمد سلام الله علیهم میباشد که فرمودند.

اولی الامر در قران .علی بن ابیطالب  و حسن و حسین علیه السلام است .

.باچشم خود ببینید .آنقدر عجیب است که  میترسیم باورش کنیم .

اما این یک حقیقت ناب است . = (  جواب ) ->( وصی  رسول  الله.)<-

بکر  بکر است این مطالب  کو عاشق کو طالب .؟ علی بابائی

 

/ 0 نظر / 27 بازدید