القران وجنات النعیم

فی جنات النعیم  چه کسانی هستند.؟

فی جنات النعیم = >

ف    ی   ج    ن    ا    ت    ا    ل    ن    ع    ی    م  = ٧۴۵

٨٠ -١٠ -٣  -۵٠  -١  -۴٠٠ -١-٣٠ -۵٠ - ٧٠ - ١٠ - ۴٠  = ٧۴۵

 

هومحمد وفاطمه  وعلی  والحسن   والحسین  وابناه = ٧۴۵

١٠٣  +    ١۴١   +  ١١۶   +   ١۵۵   +   ١۶۵   +  ۶۵  = ٧۴۵ 

 

پس معلوم شد چه کسانی  ( فی جنات العیم  ) هستند .!!

این اسامی شریفه مصادیق تامه هستند .براساس روایات شیعه

واعتقادات بزرگان اهل معرفه .واگر هر اسم دیگری قبل از آنها گفته شود

خلاف الحقیقه وغیر مقبوله خواهد بود .!

 تانگوینداسم دیگری هم ممکن است. میگوئیم

کار نیکان را قیاس ازخود مگیر     گرچه باشد در نوشتن شیر شیر .!!

 آن یکی شیر است اندر بادیه     وان یکی شیر است اندر بادیه.!!!

84

/ 0 نظر / 4 بازدید