القران والمخلصین

   والمخلصین =٨۵٧ = کبیر

= هو رسول الله وامیر المومنین = ٨۵٧

=محمد رسول الله واوصیائه من علی حجه الله=٨۵٧

=محمدرسولالله واوصیائه  وابناء علی ولی الله=٨۵٧

=بنت رسول الله و  ءاله  ==                       =٨۵٧

= ای فاطمه بنت المصطفی =                    =٨۵٧

 -------والمخلصین  اشاره به این اسماءمبارکه دارد.

/ 0 نظر / 31 بازدید