القران واهل البیت ءایه الولایه

سوره المائه ۵۵     ءایه الولایه

تمام آیات وکلمات قران کریم دارای معانی متعدد ظاهری وباطنی هستند ...

معنی ظاهر این عبارت را ببینید ..انما ولیکم الله ...>همانا الله ولی شما میباشد.

=واینک یکی دیگر از معانی را که کاملا مرتبط با موضوع ولایت است مشاهده نمائید

=...انما     ولیکم     الله -->ا   ن   م   ا   و   ل   ی   ک   م    ا   ل   ل   ه= ١١١

=...انه علی بن ابیطالب-->١+١۴+١٣+١+۶+١٢+١٠+١١+١٣+١+١٢+١٢+۵= ١١١

این آیه ولایت است که بصراحت علی بن ابیطالب را معرفی میکند. .

=یک معنی دیگر را نیز ببینید .

=...      انما          ولیکم ... ا    ن    م    ا    و    ل    ی     ک    م = ١٩٨

=.علی ابن ابیطالب ولیکم... ١+۵٠+ ۴٠+ ١+  ۶+٣٠+ ١٠+ ٢٠+ ۴٠ = ١٩٨   

=   انما ولیکم  =  ١٩٨    علی ابن ابیطالب ولیکم = ١٩٨ =

=اگر قران وکلماتش را حکیمانه میدانید.

وترتیب حروف واعدادش را نیز حکیمانه میدانید .

واگر ظاهر وباطنش را حکیمانه میدانید.

شماهم بابنده بگوئید  هذا من فضل ربی . الحمد لله.

برای اولین بار درتاریخ بیان گردید. علی بابائی

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید