القران واهل البیت اصول صلوات بر محمد وءال محمد

چگونه صلوات صحیح بفرستیم که با قران مطابقت داشته باشد.؟
قران کریم تبیان لکل شیئ میباشد .خودش بیان میکند .با دقت نکاه کنید.
                                                                      
 الصلوات =     ا     ل     ص     ل      و     ا     ت =    ...... 

                  1   30     90    30    6    1   400 =جمع(۵۵٨)

                            

     اللهم     صل     علی    محمد    و    ءال    محمد = (558)

     106      120    110         92     6     32     92    (558)

    اللهم      صل       علی       علی     ولی       الله = (558)

     106      120       110        110       46         66 (558)

   اللهم      صل       علی        سیده        النساء    = (558)

     106     120       110           79             143     (558)

  اللهم      صل       علی         ابی  الحسنین         = (558)

  106       120        110                 222               (558)

  اللهم      صل       علی         حجه ابن الحسن     =  (558)

   106      120       110                    222             (558)

 اللهم       صل      علی        ابا صلح المهدی        =  (558)

   106       120      110                 222                (558)

 اللهم      صل      علی                زهری              =  (558)  

   106     120      110                   222                (558)

این لوح بی نظیربرای اولین باردرتاریخ 1431سوم شوال تنظیم شد.

برای اولین بار در تاریخ  این رموز کشف شد وبیان گردید .هذا من فضل ربی .

بکر است همه این مطالب . کو عاشق . کوطالب .

/ 0 نظر / 40 بازدید