بقیت الله فی القران

 = هود  ٨۶

 سوال =  مصداق کامل این عبارت درقران کریم چیست.؟

    (    بقیت الله خیر لکم ان کنتم موءمنین   )

ب   ق   ی   ت   ا   ل   ل   ه   خ   ی    ر    ل   ک    م 

٢+ ١٩+١٠+٢٢+١+١٢+١٢+ا+۵+٢۴+١٠+٢٠+١٢+١١+١٣ >

  >  ا   ن   ک   ن   ت    م    م   و   ء   م   ن    ی   ن

  > ١+١۴+١١+١۴+٢٢+ ١٣+١٣+۶+١+١٣+١۴+١٠+١۴ =319 

---------------------  ( جواب دقیق )---------------------

١ =هو وصی محمد رسول الله  وعلی ولی الله     وفاطمه      = 319

٢ = محمد المهدی   بقیت الله  الحجه بن الحسن  ولی الله   = 319-

------------------- ( جواب دقیقتر )------------------------

 ٣ = ----> ( انه   المهدی   القائم   )>----= ٣١٩

              (  ۵۶   +  ٩٠   +   ١٧٣ = ٣١٩  )

-------------------------------------------------------------

۴ =----> (  هو  المهدی  حجه  ابن  الحسن ) = ٣١٩ )

             (  ١١  +  ٩٠     +    ۶٩ +  ١۴٩ ) = ٣١٩ )   

-------------------------------------------------------------

 ==     بقیت الله خیر لکم  = 173   ... == القائم  =  173      

به این میگویند معجزه ریاضی .!!؟ هذا من فضل ربی . الحمد لله.

= با چشم خود ببینید و خداوند بزرگ را شکرنمائید که دل مارا

بنور ولایت اهل البیت علیهم السلام نورانی فرموده ومارا نعمت

پیروی از ائمه هدی عنایت کرد.برای اولین بار در تاریخ این رموز

گشوده شد .بکر است این مطالب .این الطالب.علی بابائی

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید