خال لب یعنی چه

                      من به      خال لبت     ای دوست گرفتار شدم 

                                              یعنی

     من به           ولیت علی بن ابیطالب          مبتلی هستم                     

     نگاه کنید .                  

                             ولیت علی بن ابیطالب       =   663      =  س س ج 

                             لا فتی الا علی           =    663      =  س س ج

                               خال   لب                  =   663      =  س س ج

                  بازبان حروف واعداد خوب است آشنا باشیم .

             ثانیا     لب   =   32    و   32   =  مهدی  =   32

              .  خال لب =  خال مهدی  .

        

 

/ 0 نظر / 34 بازدید