سوره الکوثر و هی فاطمه

  سوال   .؟     چرا   نام شریف حضرت  مریم  درقران  آمده است.

                اما.نام شریف حضرت فاطمه در قران نیامده است .؟

جواب . ( با عدد کبیر )

قبل ازنام حضرت مریم  نام مبارک حضرت فاطمه علیهما السلام آمده است.

درسوره مبارکه مریم .حروف مقطعه (کهیعص )رموزی دارد که بزیبائی تمام.

 حضرت فاطمه علیها السلام را معرفی میکند .ودر همین حروف مقطعه .کاملا

اولویت نام شریف حضرت فاطمه برمریم علیهما السلام.آشکار گشته است .

اگر باور ندارید .با دقت نگاه کنید . با چشم خود ببینید .!

 کهیعص = مساوی هست با = ک ه ی ع ص = ٢٠ +۵+١٠+٧٠+٩٠= ( ١٩۵ )

 =ف ا ط م ه ا م ا ب ی ه ا=٨٠+١+٩+۴٠+۵+١+۴٠+١+٢+١٠+۵+١ = ( ١٩۵ )

کهیعص = مساوی هست با =فاطمه ام ابیها = (١٩۵ ) هذا من فضل ربی ..

 جواب   ( با عدد صغیر ) = باچشم خود ببینید..

=کهیعص = ک ه ی ع ص =١١+۵ +١٠ +١۶+١٨= ( ۶٠ )

= عدد (۶٠)= ه ی ف ا ط م ه =    هی فاطمه   = (۶٠ )

کهیعص =(۶٠)= ا ب ن ه م ح م د = ابنه محمد = (۶٠ )

کهیعص =(۶٠)= ز و ج ه  ع ل ی   =زوجها علی = (۶٠ )

کهیعص =(۶٠)=  ا م ا ب ی ه ا    =  ام  ابیها   = (۶٠ )

کهیعص =(۶٠)=ه ی ش ه ی د ه =هی شهیده= (۶٠ )

کهیعص =(۶٠)=ا م ا ل ز ی ن ب =   ام الزینب = (۶٠ )

کهیعص =(۶٠)=ا  ل ک  و  ث  ر  =   ا لکوثر     = (۶٠ )

( واینک دوباره با دقت نگاه کنید .ولذت ببرید .انصافا بکر است این مطالب .اما کو طالب.؟؟

کشف این رموز برای اولین بار در تاریخ است.(اسفند ۸۹)  ( ایلیا )هذا من فضل ربی .

  والحمد لله رب العالمین.

 

95

/ 0 نظر / 44 بازدید