القران واهل البیت اهل البیت

انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس( اهل البیت )ویطهرکم تطهیرا(سوره الاحزاب٣٣)

سوال.مصادیق کلمه   ( اهل البیت )کیانند.؟ قران کریم خودش بیان میکند .!!

   = اهل البیت = ۴٧٩

= ا   ه   ل   ا   ل   ب   ی   ت  = ۴٧٩ 

=١+۵+٣٠+١+٣٠+٢+١٠+۴٠٠+= ۴٧٩

-------------------------امیرالموءمنین---------------------- = ۴٧٩

=ا   م   ی   ر   ا   ل   م   و   ء    م     ن   ی   ن = ۴٧٩ 

=١+۴٠+١٠+٢٠٠+١+٣٠+۴٠+٧+۴٠+۵٠+١٠+۵٠ = ۴٧٩

------ = هو    وصی    رسول    الله     ---------- = ۴٧٩

------ =١١  + ١٠۶ +   ٢٩۶ +   ۶۶  ------------ = ۴٧٩

=   محمد   و علی    وفاطمه     و ائمه الامه    = ۴٧٩

=    ٩٢  +   ١١۶   +   ١۴١     +     ١٣٠      = ۴٧٩

=(ای...انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا =۴٧٩ )

چشم دل باز کن که جان بینی           آنچه نا  دیدنیست  آن بینی

تمام این رموز با عنایت الهی برای اولین بار در تاریخ منکشف گردید .

هذا من فضل ربی .والحمد لله رب العالمین .

.. فقط آشنایان بقران اهمیت این مطالب را میدانند .شماهم دقیق نگاه کنید.

علی بابائی

 

/ 0 نظر / 30 بازدید