القران واهل البیت

قال رسول الله (ص)

انی تارک فیکم الثقلین . کتاب الله    و      عترتی  . و...

الثقلین = ا ل ث ق ل  ی  ن =٧٢١  

١         = القران الکریم اولا  =٧٢١

٢         =  هی    العتره    =٧٢١ 

٣        واهل البیت العصمه  =٧٢١

=کلمه الثقلین محیط  مصادیق خود  میباشد . کلام معصوم . کلام الله است.

=به این مثال توجه کنید . یخرج    ...المیت .... من الحی ....؟

=  ا ل م ی ت = ۵٨  =( المیت      ۵٨ )

=م ن ا ل ح ی = ۵٨ =( من الحی  ۵٨ )

--دیدیم که یخرج   (  المیت  ... من الحی ) مصداق عینی هم دارد.

همچنان که کلمه الثقلین هم مصادیق عینی خود را معرفی میکند.

  و الحمد لله 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید