مقدمه سوم وهابی کورکن

.  کشف جدید (وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم )( زخرف ۴ )

(یک روش جدید ومنحصر بفرد وبیسابقه برای کشف رموز قرانی با زبان ریاضی)

دراین روش که میتواند آموزشی هم باشد بنده یک نمونه از روش کاربردی را ارائه

میکنم تا برای شما عزیزان روشن گردد چگونه میشود رموزی را کشف نمود .مثلا

این عبارت را از قران کریم انتخاب میکنیم    ( لعلی حکیم  )  واکنون میخواهیم .

 مصادیق این عبارت را پیداکنیم.  

 = اول    با عدد کبیر محاسبه میکنیم     = لعلی حکیم = ٢١٨ )

= ل ع ل ی ح ک ی م =( ٣٠+٧٠+٣٠+١٠+٨+٢٠+١٠+۴٠= ٢١٨ )

 =دوم     با عدد صغیر محاسبه میکنیم    ( = لعلی حکیم = ٩٢ )

= =   ل ع ل ی ح ک ی م    = ١٢+١۶+١٢+١٠+٨+١٠+١٣ = ٩٢ )

 اکنون بادر نظر گرفتن روایتی از امام صادق علیه السلام که فرمودند .

 لعلی حکیم .  بصراحت  جدم  ( علی ابن ابی طالب ) را  معرفی میکند.

ما این اسم مبارک را نیز هم با عددکبیر هم با عدد صغیر محاسبه میکنیم .

=علی ابن ابی طالب = ٢١٨

 با  عدد کبیر =  ع ل ی ا ب ن ا ب ی ط ا ل ب = ٢١٨

=٧٠+٣٠+١٠+١+٢+۵٠+١+٢+١٠+٩+١+٣٠+٢ = ٢١٨

با عدد  صغیر  = ع ل ی ا ب ن ا ب ی ط ا ل ب = ٩٢

= ١۶+١٢+١٠+١+٢+١۴+١+٢+١٠+٩+١+١٢+٢ = ٩٢

=  علی ابن ابی طالب  = ٩٢  = و = ٢١٨ =

نتیجه نهائی

لعلی حکیم = ٢١٨ ) علی ابن ابی طالب  = ٢١٨ ) با عدد کبیر

لعلی حکیم = ٩٢ )  علی ابن ابی طالب  =  ٩٢ ) با عدد صغیر

= پس نتیجه با ظاهر وباطن آیه وروایت منطبق میباشد . =

توجه

این روش جای چانه زنی ندارد . زبان ریاضی هم یک زبان معتبر است .

هرکس میتواند با این روش کشف رمزی بنماید  بسم الله . موفق باشید .

= باید همه بدانند که این روش ( وهابی کور کن )  میباشد . امتحان بفرمائید.

هذا من فضل ربی  الحمد لله رب العالمین .علی بابائی 

/ 0 نظر / 6 بازدید