گوشه ای از علم حروف = بقیت الله کیست ؟ من هو بقیت الله ؟

 سوال ....بقیت الله  کیست ؟ من هو بقیت الله ؟  عج

  جواب  ...  

   1      بقیت الله  = مساوی هست با    =  جیم ل     (  جیم +ل = محمد )

  2   محمد المهدی =           //             =  جیم ل

  3   حجه الله         =          //             =  جیم ل

  4      ایه الله        =          //             =  جیم ل

  5   حجه العصر     =          //             =  جیم ل

  > د رخانه اگر کس است  !    یک حرف بس است .

   >    حرف اگر حرف نزند  حرف نیست !!

   این مطالب تماما بکر است . مشتاق صاحب فکر است.

      و صد ها مطلب نا گفته دیگر ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید