کهیعص یعنی چه ؟؟

   این یک نکته روائی است .و.اینک خوب تماشانمائید.

   فقط به حرف ( ک ) = ( ک ا ف )

   که = 20+1+80=101 توجه نمائید

   که به تنهائی همه حادثه کربلا را بیان میکند.

-  کاف  =  اسم !!!  = ( 101 )

  -  کاف  = الامام الحسین !!! 

 -  کاف =  حسین بن علی !!!

 -  کاف =  وذبح الحسین !!!

 -  کاف  =  ذبح عظیم !!!       ( وفدیناه بذبح عظیم ) 

 -  کاف  =  وانه ذبیح الله !!!

 -  کاف  =  قتل بکربلا  !!!

 -  کاف  =  الشهیدبکربلا !!!

-   کاف  =  وهوالمظلوم!!!

-  کاف  =  شهید عطشان !!!  

-  کاف  =  شهید عریان !!!

-  کاف  =  امام الغریب !!!

-  و  این گوشه ای از علم حروف است وشما

-  این لوح بینظیر و  منحصر بفرد را مطمئنا

-  درهیچ جای دیگر پیدا نمیکنید نوش جانتان بادا 

  . بکر است این مطالب . کوطالب !!!ا

  اگر بر ای شماجالب است از اهل دانش سوال کنید!

 

/ 0 نظر / 80 بازدید