ید الله فوق ایدیهم

قال علی علیه السلام..    انا ید الله

علی علیه السلام فرمود من  ید الله  هستم

ی   د   ا    ل   ل   ا   ه   ف  و   ق   ا   ی   د  ی   ه   م    =  ٣٣۶  = ( کبیر )

١٠+۴+١+٣٠+٣٠+١+۵+٨٠+۶+١٠٠+١+١٠+۴+١٠+۵+۴٠  =  ٣٣۶   =  //

١٠+۴+١+١٢+١٢+١+۵+١٧+۶+ ١٩+١+١٠+۴+ ١٠+۵+ ١٣ =  ١٢٩  =  ( صغیر )

   =  الامام   علی   ولی    الله  =  ٣٣۶ 

   =  مرتضی   علی                =  ١٢٩     

به این میگویند اعجاز ریاضی قران . که منحصر بفرد و کاملا بیسابقه میباشد .

هذا من فضل ربی  ولله الحمد .علی بابائی

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید