کهیعص یعنی چه؟ چشم بندی نیست!!

            کهیعص یعنی چه؟

            کهیعص یعنی =  س =  ! = (ص ص س )

           ( کهیعص  =  کوثر =ام ابیها..!= هی فاطمه.!

           ( کهیعص  =  الامام المنتظر المهدی  = هیصص ؟!!

          --------------------------------------------

           س = الحسین . = انه شهید = ای بکربلاء =

     ---------------مفصل------------------------------

      ک    یعنی چه ؟

     فقط حرف  ک = اسم  =   الامام الحسین = حسین بن علی.!!

   = توجه کنید .  ک = اسم  = حسین بن علی .   تعجب میکنید!!

           به این کلمات نکاه کنید.واعجاز القران را ببینید.

            این مطالب کاملا بیسابقه وبکراست وبا احادیث

            اهل البیت  علیهم السلام منطبق هستند .

           خیلیها ادعامیکنند .اما درعمل ...؟

        کاسم  =ک ا ف =      =  ک = ...

                الامام الحسین          =  ک

               حسین بن علی         =  ک 

                ذِبحُ عظیم                 = ک   =  (وفدیناه بذبح عظیم)

               حسین مذبوح             = ک       (ذبح عطشانا)

                وذبح الحسین           = ک      

                وانه ذبیح الله            ک  

                الشهید بکربلا           = ک       (قدقتل الحسین بکربلا)

                   قُتٍلَ بکربلا             = ک

                  وهو المظلوم          = ک       (لایوم کیومک یا اباعبدالله)                  

     شیعیان این مطالب را منتشر نمایند .در دنیا بی نظیر است .

     اگر باور نمیکنید .همه سایتهای مدعیان را ببینید .

     واز اهل علم ومعرفت  سوال کنید...

     واگر اهل تحقیق هستید .بررسی نمائید .

    چشم بندی که نیست . دارید مشاهده میکنید.!!

 

/ 0 نظر / 39 بازدید