ال قران واهل البیت قد افلح المو’منون

قد افلح الموءمنون   سوره موءمنون آیه ١

( قد افلح   الموءمنون   = ۴۴٧ )      (کبیر)  

 دقیقا به کلمه  ( ولایت = ۴۴٧ )  اشاره میکند

-----------------صغیر------------

ق   د   ا   ف   ل  ح  ا    ل   م   و   ء  م    ن   و   ن  = قد افلح الموءمنون=١۴١

١٩+۴+١+١٧+١٢+٨+١+١٢+١٣+۶+١+١٣+١۴+۶+١۴ = قدافلح الموءمنون=١۴١

=ه  و   و    ل  ا   ی   ه  ع    ل   ی   و  ل    ی   ا   ل    ل   ه = ١۴١ =  

=۵+۶+۶+١٢+١+١٠+۵+١۶+١٢+١٠+۶+١٢+١٠+١+١٢+١٢+۵ = ١۴١ =

=     هو           ولایه           علی            ولی           الله     = ١۴١ =

=     ١١   +      ٣۴      +      ٣٨     +      ٢٨     +     ٣٠      = ١۴١ =

=  قد افلح الموءمنون = ١۴١ =  هو  ولایه  علی  ولی  الله         = ١۴١ =

  بازهم دقیقا  به ولایه اشاره مستقیم مینماید. 

  هذا من فضل الله .   والحمد لله رب العالمین.

= قد افلح الموءمنون بولایتک یا امیر الموءمنین .

.اگر این معجزه نیست .پس چیست.؟

بکر بکر است این مطالب .این الطالب .بابائی

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید