فدک فریاد میزند فاطمه فاطمه المهدی المهدی

                  فاطمیون بخوانند ومنتشر نمایند.

        عدد کبیر  - الفدک =  135 - و - =  فاطمه

        عدد صغیر- الفدک =   45 -  و - =  فاطمه

        جمع دو عدد فوق =  180 - و - =  امام زمان

       و  نیز عدد  180 = با کمال تعجب مساوی هست با (ص + ص )

       و ( ص+ص )  چهار مرتبه فریاد میزند . دقت کنید  چهار مرتبه.!!!

                  المهدی   المهدی   المهدی   المهدی  ( عج )

        وچهار مرتبه دیگر فریاد میزند

                 فاطمه     فاطمه     فاطمه     فاطمه   ( س )

       الهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد ( ص )

       وآخرتابع له علی ذالک الهم العنهم جمیعا

       برای اولین بار درتاریخ این مطالب بیان میشود .

       بکر وگرانبها است . قدر بدانید.  والسلام.

  

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید