لیله القدر فی القران = ( یعنی فاطمه ع )

 وما ادریک ما      لیله القدر    وتو نمیدانی لیله القدر چیست .؟

 ل     ی   ل     ه    ا     ل    ق    د      ر   =   95

12   10  12     5    1    12   19   4     20 =  95

                          یعنی فاطمه

  ی   ع     ن     ی    ف    ا    ط    م    ه  =  95  

10   16   14    10   17   1    9    13   5  = 95

= لیله  ا لقد ر  =  95

=یعنی فاطمه = 95

                                           واینک با اعداد کبیر هم ببینید.

  ل      ی      ل     ه       ا       ل        ق      د         ر    =  410

 30    10    30     5      1     30      100     4      200 =  410

 

 ه    ی    ف   ا     ط     م     ه  -   ه       ی   ا      ل     ز   ه      ر       ا     ء  = 410 

5    10   80   1     9   40    5   -   5     10   1   30     7   5    200   1    1 = 410

 =     هی فاطمه  -  هی الزهراء  = 410 

    واین یعنی اعجاز اعداد و حروف در قران کریم .

اگر کسی مرد میدان است . قدم بر چشم بنده بگذارد . بسم الله

علی بابائی

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید