القران و الراسخون فی العلم

 و  الراسخون   فی العلم   =  ١٢١۵       ( کبیر ) آل عمران٧

با چشم خود ببینید. مصادیق این عبارت را.که چه کسانی هستند

ذریه امام علی ابن ابیطالب= ١٢١۵ 

من   ذریه     امام   حسین =١٢١۵

-------

الولایه  اثنی  عشرا   =  ١٢١۵

و اثنی عشر الائمه    =  ١٢١۵

برای اولین بار در تاریخ بیان شد.

93

/ 0 نظر / 36 بازدید