مقدمه اعجاز ریاضی قران

بسم الله الرحمن الرحیم

معجزات ریاضی در قران کریم

پیشگفتار .

قران کریم بعنوان بزرگترین معجزه جاودانه رسول الله صل الله علیه واله وسلم.

قرنها است که مورد  توجه معتقدان ومنتقدان خود قرار گرفته است.

مخالفین قران درطول تاریخ هرچه توانسته اند تلاش کرده اندتا از عظمت این کتاب

آسمانی ذره ای بکاهند .نه تنها هیچ توفیقی نداشته اند بلکه بیش ازپیش

عجز و ذلت خو د را آشکار نموده اند. واین خود یک معجزه آشکار است.

وشما میبینید بجای پاسخگوئی علمی وفرهنگی ومنطقی به قران کریم .

احمقانه ترین راه را برای دشمنی با قران انتخاب نموده اند .  قران سوزی !!.

قران کریم را آتش میزنند . چون از پاسخگوئی  عاجز هستند.

واین نیزیک معجزه دیگر میباشد. فبهت الذی کفر.

واما معتقدین وموءمنین ومتفکرین مسلمان هریک ازطریقی با توجه به تخصص

وعلاقه ودید گاه خود با قران کریم مانوس .واز دریای بیکرانه آن گنجهای گرانبها

استخراج نموده وبا افتخارتحت عنوان علوم قرانی به جهانیان ارائه کرده اند ...

ازجمله بخشی از علوم قرانی را تحت عنوان معجزات قران مطرح نموده  و

دراین مبحث کشفیات بسیار واعجاب انگیز  داشته وکتب بسیار نگاشته اند.

علوم قران شامل مباحث متعدد در زمینه های متفاوت ودر تخصصهای علمی

هریک دریائی از معارف را در بر داشته و سهمی بسزا در انتشار فرهنگ قرانی

را بعهده دارند.

مقدمه اول

یکی از زیرشاخه های علوم قرانی بعنوان معجزات ریاضی و عددی در قران

کریم میباشد .اگرچه این مبحث کم وبیش مورد توجه گذشتگان نیز بوده است

وگه گاه اشاراتی به برخی ایات وکلمات قرانی وروائی بصورت پراکنده داشته است

لکن در زمان ما بیشتر وتخصصیتر بان پرداخته اند .اما این نگرش جدید .ومعاصر

به اعجاز عددی قران کریم اگر چه نکات لطیف و ومطالب ظریف وقابل توجهی نیز

در پی داشته و علاقمندان زیادی را بخود جلب نموده است .بیشتر حول محور

شمارش کلمات .وحروف وکشف مضارب مشترک وتسری آن به کلیت قران کریم

پرداخته واز این طریق کوشیده است تا آسمانی بودن قران کریم را اثبات نماید.

ومبتکر این روش شخصی مصری الاصل بنام راشد خلیفه میباشد که باکمک

کامپیوتر به شمارش حروف وکلمات قران اقدام نمود ونتایج قابل توجهی را نیز

کشف و ارائه کرد. وافراد زیادی بعدا از ایشان الگو گرفته وتقریبا همگی همین

یک روش را تقلید کرده وسایتهای متعددی را بنام اعجاز ریاضی و عددی قران

معرفی نموده اند .این روش صرفا شمارش کلمه وحرف ومعرفی مضرب مشترک

وتعمیم آن مضارب به محیط قران کریم میباشد .واینهم یک کار قابل توجه است.

 مقدمه دوم

رابطه قران با زبان ریاضی

در عظمت قران کریم همین بس که خدای متعال در مورد قران کریم فرموده است.

= وانه فی ام  الکتاب لدینا لعلی حکیم .

(همانا این قران در اصل وریشه خود در پیشگاه خدا بسیار بلند مرتبه وحکیم است.)

قران ظهور وبروز ونزول رحمت وحکمت وعلم خدای متعال است.وآئینه تمام نما و

مظهر صفات کامله الهی است .کلام الله و لسان الله وعلم الله وحکمت الله...است

=القران مع علی وعلی مع القران ..رسول الله ص

= انا القران .و انا القران الناطق . وانا لسان الله .عین الله .وجه الله ید الله =علی  ع

صدها روایت متقن داریم که ائمه علیهم السلام  عینا همگی قران ناطق هستند.

پیامبراکرم فرمود هر حرفی از حروف قران کریم هفتاد هزار معنی دارد .(عدد تکثیر )

ائمه ع همگی به همه زبانها محیط هستند حتی بزبان جماد ونبات وحیوان و...

ائمه قران ناطق  هستند . وهمه هفتاد هزار معانی قران را به تمام زبانها مسلط اند

=علم خدا نامحدود است .قران نامحدود است .پس به تمام زبانها ودر تمام زمانها

بیان کننده همه چیز در همه ابعاد میباشد . وان من شیئ الا یسبح بحمده .

همه اشیاءزبان دارند اگرچه ما نتوانیم بفهمیم.ولی ائمه علیهم السلام میفهمند

توجه..وزبان ریاضی هم یک زبان است .یک زبان بسیار گسترده وکار بردی ...!!

زبان ریاضی در تمام علوم وفنون وفرهنگها حضور ونقش تعیین کننده دارد .

میتوان گفت با فطرت رابطه مستقیم دارد.پس قران کریم با زبان ریاضی هم

یقینا رابطه مستحکم دارد .چون قران علم الله است.ونامحدود میباشد.

وقران کریم فصل الخطاب . وائمه علیهم السلام نیز فصل الخطاب هستند.

پس زبان ریاضی هم میتواند کاشف از بعض رموز قرانی باشد .بدون شک.

 مقدمه سوم   .  کشف جدید (وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم )( زخرف ۴ )

(یک روش جدید ومنحصر بفرد وبیسابقه برای کشف رموز قرانی با زبان ریاضی)

دراین روش که میتواند آموزشی هم باشد بنده یک نمونه از روش کاربردی را ارائه

میکنم تا برای شما عزیزان روشن گردد چگونه میشود رموزی را کشف نمود .مثلا

این عبارت را از قران کریم انتخاب میکنیم    ( لعلی حکیم  )  واکنون میخواهیم .

 مصادیق این عبارت را پیداکنیم.  

 = اول    با عدد کبیر محاسبه میکنیم     = لعلی حکیم = ٢١٨ )

= ل ع ل ی ح ک ی م =( ٣٠+٧٠+٣٠+١٠+٨+٢٠+١٠+۴٠= ٢١٨ )

 =دوم     با عدد صغیر محاسبه میکنیم    ( = لعلی حکیم = ٩٢ )

= =   ل ع ل ی ح ک ی م    = ١٢+١۶+١٢+١٠+٨+١٠+١٣ = ٩٢ )

 اکنون بادر نظر گرفتن روایتی از امام صادق علیه السلام که فرمودند .

 لعلی حکیم .  بصراحت  جدم  ( علی ابن ابی طالب ) را  معرفی میکند.

ما این اسم مبارک را نیز هم با عددکبیر هم با عدد صغیر محاسبه میکنیم .

=علی ابن ابی طالب = ٢١٨

 با  عدد کبیر =  ع ل ی ا ب ن ا ب ی ط ا ل ب = ٢١٨

=٧٠+٣٠+١٠+١+٢+۵٠+١+٢+١٠+٩+١+٣٠+٢ = ٢١٨

با عدد  صغیر  = ع ل ی ا ب ن ا ب ی ط ا ل ب = ٩٢

= ١۶+١٢+١٠+١+٢+١۴+١+٢+١٠+٩+١+١٢+٢ = ٩٢

=  علی ابن ابی طالب  = ٩٢  = و = ٢١٨ =

نتیجه نهائی

لعلی حکیم = ٢١٨ ) علی ابن ابی طالب  = ٢١٨ ) با عدد کبیر

لعلی حکیم = ٩٢ )  علی ابن ابی طالب  =  ٩٢ ) با عدد صغیر

= پس نتیجه با ظاهر وباطن آیه وروایت منطبق میباشد . =

توجه

این روش جای چانه زنی ندارد . زبان ریاضی هم یک زبان معتبر است .

هرکس میتواند با این روش کشف رمزی بنماید  بسم الله . موفق باشید .

= باید همه بدانند که این روش ( وهابی کور کن )  میباشد . امتحان بفرمائید.

هذا من فضل ربی  الحمد لله رب العالمین .علی بابائی 

  

/ 0 نظر / 84 بازدید