القران واهل البیت (عصمت وطهارت)

   معصومین چه کسانی هستند.  قران کریم جواب میدهد. ولو کره الکافرون . 

            انما  . ( یرید الله لیذهب عنکم الرجس ) .  اهل البیت

(همانا خداوند اراده فرموده تا تمام  پلیدیهارا از شما اهل البیت دور بدارد.)

=یک سوال از وهابیها.؟..

حقیقتا چه کسانی مصادیق عصمت وطهارت هستند.؟؟

اینک توجه بفرمائید .تاحقیقت را از زبان قران ببینید .

١ =   ترجمه  دو کلمه (  انما .  و  .  اهل البیت ) میشود  ( فقط اهل البیت ).!!!

٢ = متن اصلی عبارت( یرید الله لیذهب عنکم الرجس ) را رمز گشائی مینمائیم

> ی   ر   ی   د   ا   ل   ل   ه   ل    ی  ذ   ه  ب  ع   ن   ک  م  ا  ل   ر   ج   س =٢٣٣ 

  ١٠+٢٠+١٠+۴+١+١٢+١٢+۵+١٢+١٠+٢۵+۵ +٢+١۶+١۴+١١+١٣+١+١٢+٣+١۵=٢٣٣ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 ١      محمد  و   فا طمه      = ٢٣٣

٢=    ای  محمد و ءال محمد = ٢٣٣

٣ =    ای  علی  ولی  الله    = ٢٣٣

۴ =    ای  سیده  النساء      = ٢٣٣

۵ محمدا و علیا وفاطمه وحسنا وحسینا =٢٣٣

۶  محمدا  علیا فاطمه الحسن الحسین =٢٣٣

٧ =   ای ابا صالح المهدی     = ٢٣٣

این اسامی مقدسه  وبقیه ائمه علیهم السلام مصادیق عصمت وطهارت هستند .

بازبان قران..   اگرچه وهابیون قبول نکنند.  چنانکه ابوبکر وعمر قبول نکردند .

و فدک را از فاطمه گرفتند . وفاطمه معصومه را دروغگو معرفی کردند .

وحتی سند امضاءشده رسول الله را پاره کردند واورا هم خطا کار معرفی کردند .!!!

اردیبهشت سال ١٣٩٠ علی بابائی

 

/ 0 نظر / 31 بازدید