بسم الله الرحمن الرحیم

 

 1 بسم الله الرحمن الرحیم==ان هو الا ذکر وقران مبین.دقت کنید

 2 بسم الله الرحمن الرحیم ==     نور   و   کتب   مبین .

 3  بسم الله الرحمن الرحیم ==      (     باذن اله   ) .!!!

 4  بسم الله الرحمن الرحیم ==      (  ک   ه   ی   ع   ص   )

5   بسم الله الرحمن الرحیم ==       (        W        )

6  بسم الله الرحمن الرحیم ==  ان محمدا رسول الله وان علیا ولی الله 

7  بسم الله الرحمن الرحیم ==   الآیه المخزونه .  دقت نمائید...

8 وهمه اینها مساوی هستند بااین کلمه  (   النقطه  )!!!!

9 قال علی علیه السلام . انا النقطه تحت با ء بسم الله الرحمن الرحیم

10   انا ا لنقطه   یعنی    انا بسم الله الرحمن الرحیم. 

  باورنمیکنید  .خوب حق دارید .

  اما اگرمیتوانید باکسانی مثل آیت الله حسن زاده درمیان بگزارید .!!!

 اگر صحیح باشد و واقیت داشته باشد ...؟؟ خیلی عجیب خواهد بود ...

بااحترام علی بابائی.

  العلم ضاله المومن..

/ 0 نظر / 48 بازدید