المهدی عج فی القران الاعجاز فی فرج المهدی عج

به این آیه شریفه نگاه کنید . سوره المعارج - 6 و 7  .

   (انهم یرونه بعیدا   6 )      ( و   نریه قریبا 7  )  

 شان نزول این آیه در مورد  مرگ  . قیامت و محشر است  . اینها مصادیق اول هستند .

وبر اساس( روایات الراسخون) تاویل این آیه درمورد  فرج صاحب الزمان عج  میباشد .

= اکنون بادقت ملاحظه بفرمائید . ( نر یه قریبا ) ن ر ی ه ق ر ی ب ا = 578

=فرج اباصلح المهدی عج   ( ف ر ج ا ب ا ص ل ح ا ل م ه د ی )  =  578

= بقیت الله                        (    ب   ق   ی   ت    ا   ل   ل   ه    )  = 578

= هو المهدی حجت الله     (ه و  ا ل م ه د ی  ح ج ت ا ل ل ه  ) = 578

ولا یعلم تاویله الا الله والراسخون فی العلم .

 صدق الله العلی العظیم  و این یعنی اعجاز روائی اهل البیت ع از قران کریم

لطفا اگر میتوانید نظر هم بدهید.. ایلیا 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید