القران واهل البیت اثبات عصمت وطهارت اهل البیت

 معصومین چه کسانی هستند.  قران کریم جواب میدهد. ولو کره الکافرون . 

            انما  . ( یرید الله لیذهب عنکم الرجس ) .  اهل البیت

(همانا خداوند اراده فرموده تا تمام  پلیدیهارا از شما اهل البیت دور بدارد.)

=یک سوال از وهابیها.؟..

حقیقتا چه کسانی مصادیق عصمت وطهارت هستند.؟؟

اینک توجه بفرمائید .تاحقیقت را از زبان قران ببینید .

١ =   ترجمه  دو کلمه (  انما .  و  .  اهل البیت ) میشود  ( فقط اهل البیت ).!!!

٢ = متن اصلی عبارت( یرید الله لیذهب عنکم الرجس ) را رمز گشائی مینمائیم

>  ی   ر   ی   د   ا   ل   ل   ه   ل  ی   ذ   ه   ب  ع   ن   ک  م   ا    ل   ر   ج   س  

  ١٠+٢٠+١٠+۴+١+١٢+١٢+۵+١٢+١٠+٢۵+۵ +٢+١۶+١۴+١١+١٣+١+12+20 +٣+15

  =            233                             دقیقامساوی هست با      =     233

  =        ه  و        م  ح  م  د      و        ء ا  ل          م  ح  م  د    =     233

  =       هو          محمد          و        ءال       محمد          =     233 

 ١ =     محمد  و   فا طمه     = ٢٣٣

 ٢=    ای  محمد و ءال محمد = ٢٣٣

٣ =    ای  علی  ولی  الله    = ٢٣٣

۴ =    ای  سیده  النساء      = ٢٣٣

۵ محمدا و علیا وفاطمه وحسنا وحسینا =٢٣٣

۶  محمدا  علیا فاطمه الحسن الحسین =٢٣٣

٧ =   ای ابا صالح المهدی     = ٢٣٣

این اسامی مقدسه  وبقیه ائمه علیهم السلام مصادیق عصمت وطهارت هستند .

=--

انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس( اهل البیت )ویطهرکم تطهیرا(سوره الاحزاب٣٣)

سوال.مصادیق کلمه   ( اهل البیت )کیانند.؟ قران کریم خودش بیان میکند .!!

   = اهل البیت = ۴٧٩

= ا   ه   ل   ا   ل   ب   ی   ت  = ۴٧٩ 

=١+۵+٣٠+١+٣٠+٢+١٠+۴٠٠+= ۴٧٩

-------------------------امیرالموءمنین---------------------- = ۴٧٩

=ا   م   ی   ر   ا   ل   م   و   ء    م     ن   ی   ن = ۴٧٩ 

=١+۴٠+١٠+٢٠٠+١+٣٠+۴٠+٧+۴٠+۵٠+١٠+۵٠ = ۴٧٩

------ = هو    وصی    رسول    الله     ---------- = ۴٧٩

------ =١١  + ١٠۶ +   ٢٩۶ +   ۶۶  ------------ = ۴٧٩

=   محمد   و علی    وفاطمه     و ائمه الامه    = ۴٧٩

=    ٩٢  +   ١١۶   +   ١۴١     +     ١٣٠      = ۴٧٩

=(ای...انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا =۴٧٩ )

چشم دل باز کن که جان بینی           آنچه نا  دیدنیست  آن بینی

تمام این رموز با عنایت الهی برای اولین بار در تاریخ منکشف گردید .

هذا من فضل ربی .والحمد لله رب العالمین .

.. فقط آشنایان بقران اهمیت این مطالب را میدانند .شماهم دقیق نگاه کنید.

 

/ 0 نظر / 84 بازدید