عبادی الصالحون

              بسم الله الرحمن الرحیم

ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون .انبیائ ١٠۵

عبادی الصالحون .چه کسانی هستند ؟

مصادیق تام عبادی الصالحون کیانند ؟

.مدعیان بسیارند .وچه پر مدعاهم هستند.

 وشما اینک به پاسخ این سوال توجه فرمائید.

الف=      ع  ب  ا د ی  ا ل ص ا ل ح  و ن   = ٣٠٣ = (  عبادی  الصالحون =  ٣٠٣ )

الف١=     ا ن ه ا ل م ه د ی  ا ل م و ع و د = ٣٠٣ = (انه المهدی الموعود = ٣٠٣ )

الف٢=    ا ل م ه  د ی  م ن  آ ل  م ح م د  =٣٠٣  = (المهدی من آل محمد= ٣٠٣ )

الف٣=  ه و ا ب ن ا ل ح س ن ا ل م ه د ی = ٣٠٣ =(هو ابن الحسن  المهدی٣٠٣ )

الف۴=  و  ه و  ا ل ق اء م  و ا ص ح ا ب ه   = ٣٠٣ =( و هو  القائم  و اصحابه ٣٠٣ )

..این چهار جواب با کمک علم حروف واعداد   .فقط یکی از مصادیق عبادی الصالحون

را بیان میکند .که امام زمان  ما ابا صالح المهدی .سلام الله علیه میباشد .وانشاءالله

نام شریف چهارده معصوم علیهم السلام را با همین روش آشکارا بیان مینمایم.

برای اولین بار در تاریخ ارائه گردید. انصافا بکر است این مطالب .اما کو طالب.؟؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید