الم = ...

الم =اشهد ان لا اله الا الله .

الم = محمد رسول الله .

الم = کما علی ولی الله .
----------------------------------
ا+ل+میم=ذالک=الکتاب =قران مبین =

=محمد رسول الله =نجات=جنات=و...

--------------------------------------------------
المیم = هدی للمتقین..!!!!

------------واقعاعجیب است-------------------

ا+ل+میم=ذالک

ذالک = الکتاب

الکتاب = قران مبین

قران مبین = وحی الله برسول الله

وحی الله برسول الله  = محمد رسول الله

محمد رسول الله = هدی للمتقین

هدی للمتقین = علی ابن ابیطالب ولیا

علی ابن ابیطالب ولیا = حسن ابن علی اماما.

وقس علی هذا. هذا من فضل ربی .الحمد لله رب العالمین .

برای اولین بار درتاریخ بیان گردید .علی بابائی

درک این مطالب شاید مشکل باشد ولی بسیار شیرین است.