واما بنعمت ربک فحدث    (سوره الضحی ١١)

= مهمترین نعمت اللهی کدامست ؟

قران کریم چون تبیان لکل شیء است جواب میدهد.

= واما بنعمت            ربک           فحدث = ١۴٢۴

= واما بنعمت   محمد وءال محمد   فحدث = ١۴٢۴

= واما بنعمت    علی  و لی  الله    فحدث = ١۴٢۴ 

= واما بمولی علی بن ابیطالب امیر الموءمنین فحدث = ١۴٢۴

.برای اولین بار در تاریخ این رموز کشف گردید.

هذا من فضل ربی . ولله الحمد اولاً و اخراً

راشد خلیفه را فراموش کنید .

و اینقدر بنام او خودتان را مطرح نفرمائید

(من آنم که رستم بود پهلوان ..! ) ایلیا.