سوره المائه ۵۵     ءایه الولایه

تمام آیات وکلمات قران کریم دارای معانی متعدد ظاهری وباطنی هستند ...

معنی ظاهر این عبارت را ببینید ..انما ولیکم الله ...>همانا الله ولی شما میباشد.

=واینک یکی دیگر از معانی را که کاملا مرتبط با موضوع ولایت است مشاهده نمائید

=...انما     ولیکم     الله -->ا   ن   م   ا   و   ل   ی   ک   م    ا   ل   ل   ه= ١١١

=...انه علی بن ابیطالب-->١+١۴+١٣+١+۶+١٢+١٠+١١+١٣+١+١٢+١٢+۵= ١١١

این آیه ولایت است که بصراحت علی بن ابیطالب را معرفی میکند. .

=یک معنی دیگر را نیز ببینید .

=...      انما          ولیکم ... ا    ن    م    ا    و    ل    ی     ک    م = ١٩٨

=.علی ابن ابیطالب ولیکم... ١+۵٠+ ۴٠+ ١+  ۶+٣٠+ ١٠+ ٢٠+ ۴٠ = ١٩٨   

=   انما ولیکم  =  ١٩٨    علی ابن ابیطالب ولیکم = ١٩٨ =

=اگر قران وکلماتش را حکیمانه میدانید.

وترتیب حروف واعدادش را نیز حکیمانه میدانید .

واگر ظاهر وباطنش را حکیمانه میدانید.

شماهم بابنده بگوئید  هذا من فضل ربی . الحمد لله.

برای اولین بار درتاریخ بیان گردید. علی بابائی