السابقون السابقون-   اولائک المقربون-    فی جنات النعیم      (الواقعه)

 

                السابقون چه کسانی هستند

 

السابقون السابقون  = 500 = یعنی علی  یعنی علی = 500  )

السابقون السابقون = 500  =  زوجه  امیر  ا لمو ئمنین = 500  )

السابقون السابقون = 500  = یعنی   علی   و   الزهرا  =500  )

السابقون السابقون =500  = وهی اسم فاطمه  الزهرا  =500 )

السابقون یعنی علی=500 =   ( 250  +  250  =500 )

      =  ا     ل     س     ا      ب      ق     و      ن =250  

     =  1    30    60     1      2      100    6    50 =250

     =  ی     ع      ن     ی      ع     ل     ی =250

        10    70     50    10    70    30    10 =250

وقس علی هذا .پس ..السابقون السابقون .اولئک المقربون .یعنی اهل البیت .

علیهم السلام .چنانکه با روایات وایات منطبق می باشد.والسلام.

 

 

یک سوال  ؟ ..( السابقون السابقون اولائک المقربون )  چه کسانی هستند.؟

جواب          ..براساس روایات ائمه علیهم السلام که منطبق با قران کریم است

                  محمد وآل محمد صلوات الله علیهم مصداق کامل این ایات هستند.

 سوال دوم ؟     اگر کسانی این روایات را منکر شوند آیا راه دیگری هم هست.

                    آیا برای اثبات مصادیق این آیات میشود از خود قران کمک گرفت.؟

جواب          بله با کمک علم حروف وعلم اعداد بقدر بضاعه میشود کمک گرفت.

  به عنوان نمونه به این مطالب توجه فرمائید.

 عبارت .   ( السابقون السابقون اولائک المقربون ) ابتداء دارای چهار عدد است.

                        ٩٨٨                ۵٠٩                    ٢۵٩                      ١١٣

                      کبیر               خلاصه                  صغیر                    خلاصه

اول عدد  ٩٨٨ 

 ش   ج   ر   ه  ط   ی  ب  ه  م   ح   م   د    ر  س  و   ل  ا   ل   ل ه =(۹۸۸ )

٣٠٠-٣-٢٠٠-۵- ٩ -١٠- ٢- ۵-۴٠- ٨--۴٠ -۴-٢٠٠-۶٠ -۶-٣٠-١- ٣٠- ٣٠-۵ =(٩٨٨ )

      شجره           طیبه                 محمد             رسول        الله =(٩٨٨ )

       ۵۰۸      +      ۲۶          +       ۹۲       +        ۲۹۶    +   ۶۶ =(۹۸۸ )

توجه=کلمه .شجره طیبه محمد رسول الله. کاملا با آیات وروایات هم تطبیق دارد.

و لازم است بگویم اسامی شریفه همه ائمه علیهم السلام با این روش استخراج

میشود  .مانند این اسامی مقدسه که مشاهده میکنید.

 ( السابقون   السابقون   اولائک المقربون  )  برابراست با =(٩٨٨ )

 ( انهم محمد وعلی وفاطمه  الحسن والحسین واباصالح المهدی.

 (  ٩۶   +  ٢٠٨    +    ١۴١     +      ٣١۴      +       ٢٢٩ = ( ٩٨٨ )

 (  شجره    طیبه   محمد    رسول     الله  )  برابراست با = ( ٩٨٨ ) 

 ( ۵٠٨    +   ٢۶   +  ٩٢  +  ٢٩۶   + ۶۶  )  برابراست با = ( ٩٨٨ ) 

(انهم محمد رسول الله و علی بن ابیطالب و فاطمه وبنیها )=( ٩٨٨ )

(   ٩۶  +  ۴۵۴ + ٢٢٣ +  ٢١۵  + ٨ ٨ ٩  ) دقیقا این عدد )=( ٩٨٨ )

توجه

محمد المصطفی  و فاطمه و علی وابناه الحسن والحسین=( ٩٨٨ )

     

( فی جنات النعیم  چه کسانی هستند.؟ )

فی جنات النعیم = >

ف    ی   ج    ن    ا    ت    ا    ل    ن    ع    ی    م  = ٧۴۵

٨٠ -١٠ -٣  -۵٠  -١  -۴٠٠ -١-٣٠ -۵٠ - ٧٠ - ١٠ - ۴٠  = ٧۴۵

 

هومحمد وفاطمه  وعلی  والحسن   والحسین  وابناه = ٧۴۵

١٠٣  +    ١۴١   +  ١١۶   +   ١۵۵   +   ١۶۵   +  ۶۵  = ٧۴۵ 

 

پس معلوم شد چه کسانی  ( فی جنات العیم  ) هستند .!!

این اسامی شریفه مصادیق تامه هستند .براساس روایات شیعه

واعتقادات بزرگان اهل معرفه .واگر هر اسم دیگری قبل از آنها گفته شود

خلاف الحقیقه وغیر مقبوله خواهد بود .!

 تانگوینداسم دیگری هم ممکن است. میگوئیم

کار نیکان را قیاس ازخود مگیر     گرچه باشد در نوشتن شیر شیر .!!

 

   (  اگر اینها معجزه نیستند پس چه هستند .؟؟  )

   کلمات قران کریم همگی مصادیق خود را درباطن دارند .

وتبیان لکل شیئ  ... وکل شیئ احصیناه فی امام مبین.

 . هذا من فضل ربی. والحمد لله رب العالمین.

این رمز گشائی برای اولین بار در تاریخ میباشد .  

 انصافا کاملا بکر است این مطالب اما کو طالب. ایلیا