فی الصلاه= درنماز میگوئیم =السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین = ٨٠٢

=اکنون ببینیم عباد الله الصالحین کیانند .

١ = السلام       علینا       وعلی      عباد        الله         الصالحین   = ٨٠٢  

=    ١۶٢           ١۶١         ١١۶        ٧٧          ۶۶            ٢٢٠        = ٨٠٢

=    ان           السلام      علی       امیر         الموء        منین        = ٨٠٢

     ۵١             ١۶٢        ١١٠        ٢۵١           ٧٨          ١۵٠          = ٨٠٢

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

=             و علی            عباد            الله              الصا لحین    = ۴٧٩

                ١١۶                ٧٧             ۶۶                  ٢٢٠        = ۴٧٩

ترجمه       هو                وصی           رسول               الله         = ۴٧٩

               ١١                 ١٠۶             ٢٩۶                  ۶۶         = ۴٧٩

= امیر الموءمنین =۴٧٩ = هو وصی رسول الله =۴٧٩ = اهل البیت  = ۴٧٩

--------------------------------------------------------------------------------

  =    عباد الله الصالحین = ٣۶٣

  =     رسول   الله         = ٣۶٣

  = هو محمد المصطفی = ٣۶٣

  =علی ولی الله وفاطمه= ٣۶٣

------------------------------------

تمام ایات الفضائل مصادیق اتم خود را در باطن دارند .واسامی مقدسه ائمه هدی

علیهم السلام را بیان میکنند .اسامی چهارده معصوم علیهم السلام را میشود بیان

نمود .بنده مختصر نمودم .بعنوان نمونه مواردی  ارائه شد.

انصافا بکر است این مطالب . کو طالب.؟